Meny > Integritetspolicy hos Hund i Centrum

Datasekretesspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för oss på Hund i centrum och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska aktiebolaget Hund i centrum är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Göteborgs Hund i centrum AB
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559070-1396

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).
Kunder: krypterade filer, bokföringssystemet vi använder, telefon nr och namn sparas på våra dagis telefoner på det dagiset du är kund på.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Göteborgs Hund i centrum Ab.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Göteborgs Hund i centrum Ab, som skickar dig dina personuppgifter via krypterat e-post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Göteborgs Hund i centrum Ab behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Göteborgs Hund i centrum Ab med undantag av följande situationer
*du är vår kund
*du har en obetald skuld hos Göteborgs Hund i centrum Ab, oberoende av betalningsmetod
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte som bokföringslagen kräver.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Göteborgs Hund i centrum Ab;s legitima intresse. Göteborgs Hund i centrum Ab fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Göteborgs Hund i centrum Ab behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Göteborgs Hund i centrum Ab begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Göteborgs Hund i centrum Ab:s legitima intresse, ska Göteborgs Hund i centrum Ab begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Göteborgs Hund i centrum Ab begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om Hund i centrum inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på stort allvar. Du kan alltid nå oss på info@hundicentrum.se så hjälper vi dig inom kort.
Personuppgiftsombud:
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud info@hundicentrum.se och ange DPO i ämnesraden.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Göteborgs Hund i centrum Ab behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

/ Göteborgs Hund i Centrum AB